Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Tekenen aan zon, maan en sterren - Christenen voor Israël
 • Foto: jpstanley
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tekenen aan zon, maan en sterren

  28 juni 2014

  Eerder dit jaar gonsde het in de christelijke media van geruchten over de betekenis van de vier maansverduisteringen die dit en volgend jaar plaatsvinden tijdens de Joodse feesten Pesach en Soekot. Hierover is inmiddels veel geschreven, maar de redactie besloot over de ‘tekenen aan zon, maan en sterren’ wat verdere verdieping te zoeken voor de verdiepende bijlage De Tijden bij Israël Aktueel. Het resultaat, in iets uitgebreidere vorm dan in de krant zelf, geschreven door ds. Gerard de Lange uit Bennekom, leest u hieronder.

  Mijn vrouw kneusde haar vinger. De pees naar een laatste vingerkootje bleek gescheurd. Bij alles wat ze doet heeft ze hinder van dat kleine kootje. Het hele lijf lijdt eronder. Zo is het ook met de hemel en de zon, de maan en de sterren. Als u of ik iets verkeerds doen raakt dit het firmament. De hele schepping is dan een beetje uit zijn doen.

  Verband tussen geloof en natuur
  Op dit moment ben ik bezig met een prekenserie over Jeremia. Hij is niet de enige. Bij Hosea zie je dat bijvoorbeeld ook heel sterk. Maar ook bij Jeremia merk je dat er een direct verband bestaat tussen het leven van Gods volk en de natuur. Jeremia 12:4: “Hoe lang nog zal de aarde treuren, zullen gras en bloemen verdorren? Het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners, die denken: Hij voorziet niet hoe ons einde zal zijn.”

  Het kan zijn dat ik in de verkeerde kerk zit, maar ik hoor hier niet veel over. De oorzaak van de toenemende hevigheid van buien en stormen en de opwarming van de aarde is het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Zelden vraagt iemand zich af of het leven van de mensen in relatie tot de Schepper daar ook iets mee te maken heeft.

  Men kan zeggen dat de Bijbel de invloed niet kent van de uitstoot van gassen op klimatologische processen en dat dat in die tijd ook niet speelde. Dat mag dan waar zijn maar de wereld van vandaag lijkt vergeten hoe onze gelovige voorouders uit de Joodse en Christelijke traditie een direct verband zagen tussen de toename van natuurrampen en de afval van het geloof.

  Dorens en distels zullen er groeien
  De gelovige Bijbellezer merkt al vrij vroeg in de Bijbel dat zonde zijn effect heeft op de schepping. De zondeval is nog geen feit of de schepping lijkt zich tegen de mens te keren. Niet uit zichzelf, maar God verandert het karakter van de natuur. Paulus zegt dat in Romeinen 8: 20 dat de schepping ten prooi is aan zinloosheid, “niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen”.

  We hebben het dan nog niet eens over de strijd tussen de mens en de duivel die vanaf dat moment ontbrandt. Het gaat alleen nog maar over het effect van de zonde op de natuur. Genesis 3:17-19: Tegen de mens zei hij: “Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.”

  De eerste wereld
  Feitelijk is er een veel verder reikend effect op de wereld uitgegaan van de zonde dan die doorns en distels. Was het maar zo. Na de eerste moord – van Kain op Abel – ontwikkelt zich het geweld op aarde. Het grijpt om zich heen en roept om een reactie van de Allerhoogste. Die komt ook. Eigenlijk is er op een gegeven moment nog maar één familie die zich in de gunst van God mag verheugen: het gezin van Noach, de prediker van de gerechtigheid, zoals Petrus hem noemt.

  Met de zondvloed wordt de eerste wereld verwoest en ontstaat er een nieuwe wereld. Inderdaad met veel elementen uit de eerste wereld, maar toch een nieuwe wereld. We lezen dat bij Petrus. 2 Petrus 3:5-7: “De spotters gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.”

  Het begin van een nieuw leven is hoopgevend voor de schepping Een ding is duidelijk – overal waar het over deze dingen gaat – is er een direct verband tussen zonde en het vergaan van de wereld. Om die reden worden de gelovigen altijd opgeroepen zuiver te leven in overeenstemming van Gods geboden.

  Als er iemand is die de schepping hoop geeft dan is dat natuurlijk in de eerste plaats God onze Schepper maar in de tweede plaats zijn wij dat: de gelovigen. Volgens Paulus kijkt de schepping (zie je het voor je?) op elke keer als er iemand tot geloof komt en Christus gaat volgen. Die nieuwe levensstijl is ook voor de schepping een begin van de hoop die werkelijkheid zal worden met de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

  Er komt – zoals u ziet – niet alleen een nieuwe aarde, maar omdat hemel en aarde uit zijn verband zijn geraakt komt er ook een nieuwe hemel. Alles wordt nieuw. Paulus in Romeinen 8:19-21: “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.”

  De zon, de maan en de sterren
  Het mag duidelijk zijn dat de zon de maan en de sterren van levensbelang zijn voor het leven op aarde; vooral natuurlijk de zon en als weerkaatser van het zonlicht bij nacht: de maan. Zonder de zon is er geen leven. Hoewel hij pas op de derde dag is geschapen en er Bijbels gezien blijkbaar licht is buiten de zon (God Zelf) kunnen wij er – voor zover we weten – niet zonder. Niet alleen is het lastig bewegen op een donkere aarde, maar er groeit en bloeit ook niets zonder de zon.

  Of het alleen om die reden is – ik vermoed dat dit zo is – maar de schade aan de zon wordt pas laat in de tijd en in de Bijbel genoemd: In de rede van Jezus over de laatste dingen – beschreven in Matteus 24, Marcus 13 en Lucas 21 – wordt de zon pas genoemd op het moment van Christus’ terugkeer op aarde. Marcus 13:24-27 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.

  Alles spitst zich toe op Jeruzalem
  We blijven nog even bij Marcus 13. U moet het zo zien dat gedurende de tijd tussen Hemelvaart en Wederkomst er effecten zullen zijn in de natuur. Op die manier wordt voelbaar dat er een gigantische strijd gaande is tussen God samen met de gelovigen tegen de duivel en de niet-gelovigen. Perioden van een leven dicht bij God en Zijn geboden en de terugkeer tot God hebben een gunstige uitwerking op de geschiedenis en de schepping.

  Daarentegen zullen de overwinningen van de satan en een toename van de afval grote schade toebrengen in de vorm van oorlogen en aardbevingen. We lezen dat ook in Marcus 13:8: “Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën.”

  Terwijl er tot nu toe sprake is van weeën zullen ook eenmaal de persweeën aanbreken; een hevige tijd waarin de strijd tegen God en de gelovigen zich zal concentreren rondom en in Jeruzalem. Met het beeld van de verwoestende gruwel uit Daniël, ziet Jezus iets gebeuren vlak voor de wederkomst in Jeruzalem dat Hem sterk herinnert aan de tempelontwijding onder Antiochus Epiphanes 167-164 v Chr. Toen werd er een beeld van Zeus opgericht in de tempel;

  Jezus voorziet een vergelijkbaar gebeuren als de antichrist (in de tempel/ op het tempelplein?) in Jeruzalem zal optreden (Marcus 13:14). Daarmee wordt het startsein gegeven van de eindtijd oftewel de persweeën die voorafgaan aan de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tijd zal vanaf dat moment nog 3 á 4 jaar duren voordat Christus vanuit de hemel reddend ingrijpt.

  De zon raakt al eerder beschadigd
  Terwijl in de rede over de laatste dingen als het ware samenvallend met de komst van de Heere de zon en de maan en de sterren het begeven, meldt Christus in het boek Openbaring dat ook in de tijd die daaraan voorafgaat stukken van het firmament beschadigd zullen worden. Openbaring 8:12: “De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.”

  We zijn ook in het boek Openbaring – de vierde bazuin klinkt al – bij het laatste zegel beland en dichtbij de eindtijd oftewel het optreden van de antichrist in Openbaring 13. Het zou dus heel goed kunnen dat we in de nabije of verder weg liggende toekomst meer te maken krijgen met effecten op aarde vanuit het firmament. Inslagen van kometen enz.

  De tweede wereld
  De eerste wereld is vergaan in de tijd van de zondvloed. De tweede wereld – de onze – zal door vuur vergaan. Bemoedigend is dat de gelovigen die leven na het verbreken van het laatste zegel, zelf verzegeld zijn (Openbaring 7). De oordelen die voorafgaan aan het definitieve oordeel zullen de gelovigen niet treffen in die zin – hoe erg het ook wordt – dat de gelovigen veilig het Koninkrijk worden binnengeloodst.

  Ik bedoel dit: duidelijk is dat de gelovigen in het nauw zullen worden gebracht op alle vlakken; de duivel, de niet gelovigen, de elementen; alles lijkt zich tegen ons te keren. Maar we zullen niet van ons geloof vallen. We zullen heel sterk moeten zijn en volhardend in ons geloof en een gelovige manier van leven. Maar we zullen daartoe ook de kracht ontvangen en delen in de bescherming van Gods kant.

  Hemel en aarde zullen vergaan Feit is dat er met de Wederkomst van de Here een einde komt aan het lijden. Reddend zal Hij ingrijpen. De gelovigen die gestorven zijn zullen als eerste Hem tegemoet gaan, maar daarna ook de gelovigen die op dat moment nog in leven zijn. Volgens de Bijbel zal de huidige aarde en hemel vergaan. Openbaring 20:11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.

  De nieuwe mens en een hemel en de nieuwe aarde en de zon
  De zonde die nu zo diep zit dat ze wel in onze genen lijkt te zitten, zal in het nieuwe lichaam niet langer ingebakken zitten. Er komt een nieuwe schepping. Een nieuwe mens. Omdat het geestelijke voor ons nu even belangrijker is dan het lichamelijke, legt de apostel daar de nadruk op. 1 Korintiërs 15:44. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.

  Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. De nieuwe mens zal gestempeld zijn naar lichaam en ziel door de Geest van God. Maar – zeggen wij die de opstanding van het lichaam geloven – de nieuwe mens zal ook weer schepsel zijn van lichaam en bloed. Een nieuwe schepping. Let maar op de Here Jezus na Zijn opstanding uit de dood: Hij at en Hij dronk. Zo komt er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

  Openbaring 21:1: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.” En er komt een nieuw Jeruzalem. Ook hier wordt naar voren gebracht wat voor ons het meest relevant is: God is bij de mensen en de mensen op de nieuwe aarde loven Gods Naam; zij leven eerlijk en goed en ze eren God bij alles wat ze doen.

  Het belangrijkste is dat God en Zijn Zoon Jezus het Licht vormen waarin Gods volk zich mag verheugen. Openbaring 21: 23, 24 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.

  Wij wandelen in het licht van de HEER. God is de zon en Zijn Zoon Jezus Christus. Opnieuw wil dat niet zeggen dat er geen echte zon is. Maar natuurlijk komt er ook weer een echte zon. Maar het licht van Gods Aanwezigheid is heerlijker dan de zon.

  Boek

  Een rabbijn zei eens: “God verstopt Zich omdat Hij wil dat we Hem zoeken.” Een Bijbelse toekomstverwachting ligt dan ook niet zomaar voor het opscheppen. Het is een avontuurlijke speurtocht naar wat de Heere daarover prijsgeeft in de Bijbel. In augustus verschijnt bij uitgeverij Toetssteen een boek van drs. Gerard de Lange over de eindtijd. Op de website van uitgeverij Toetssteen vindt u meer informatie.

  Bezoek de website van uitgeverij Toetssteen

  Wilt u gratis elke week een preek over Jeremia ontvangen? Mail naar ds. Gerard de Lange