Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
De teloorgang van de VN? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De teloorgang van de VN?

  4 februari 2016

  De VN zijn voortgekomen uit een samenwerkingsverband van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. De organisatie werd op 24 oktober 1945 opgericht met toen nog 51 leden. Momenteel zijn 193 landen lid.

  Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de lidstaten van de VN aangenomen. Dit werd de basis voor vele mensenrechtengerelateerde resoluties. Het doel van de VN is het bevorderen van vrede en veiligheid, het ontwikkelen van vriendschappelijke relaties tussen naties, samenwerken bij het oplossen van internationale problemen en als belangrijkste aspect het bevorderen en naleven van mensenrechten. Bovengenoemde stellingen worden door elk lid aanvaard.

  We zijn nu zeventig jaar verder en vragen ons verbijsterd af wat er van deze hoge idealen terecht is gekomen. Wat we nu van de VN zien, is vriendjespolitiek, ernstige schendingen van mensenrechten, oorlogen tussen lidstaten en een niet aflatende stroom veroordelingen tegen Israël. Wat ging er mis?

  “Momenteel zijn de VN-leden met een dictatoriaal bestuur en hun vaste meestemmers in de meerderheid.”

  Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn veel voormalige koloniën zelfstandig geworden. Deze landen werden lid van de VN en namen zitting in de belangrijkste VN-organen. Momenteel zijn de VN-leden met een dictatoriaal bestuur en hun vaste meestemmers in de meerderheid. Daarbinnen hebben de Arabische dan wel moslimstaten een zware stem. Voor veel van deze landen zijn de mensenrechten zoals bedoeld bij de oprichting van de VN van ondergeschikt belang. Daarnaast is er veelal een anti-Israël beleid.

  Internationaal Gerechtshof
  Eén van de hoofdorganen van de VN is het Internationaal Gerechtshof, dat zetelt in het Vredespaleis in Den Haag. Op 8 december 2003 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin het Internationaal Gerechtshof gevraagd zou worden zich uit te spreken over de juridische gevolgen van de door Israël gebouwde veiligheidsbarrière. De democratische staten stemden tegen de resolutie omdat naar hun mening het Internationale Gerechtshof niet bevoegd was hierover een uitspraak te doen.

  Het hof veroordeelde op 9 juli 2004 het door Israël gebouwde veiligheidshek, ook wel muur genoemd. Het Hof gaf daarbij geen aandacht aan de reden waarom Israël deze barrière oprichtte. Het feit is dat sinds september 2000 Israël werd geteisterd door aanslagen van Palestijnse zijde die meer dan negenhonderd Israëlische burgers het leven hebben gekost en waarbij duizenden gewond zijn geraakt.

  Het Hof ging voorbij aan het recht en de plicht van de staat Israël om zijn eigen burgers te beschermen. De Amerikaanse rechter van het Hof Thomas Buergenthal distantieerde zich om deze reden van het advies van het Hof en maakte zijn collega’s ernstige verwijten. Volgens het Hof is deze barrière in strijd met het internationaal recht.

  Het feit wil nu dat diverse indieners van deze resolutie zelf bouwers zijn van ondoordringbare barrières op het grondgebied van de buurlanden, zoals Marokko en Saoedi-Arabië. Ook door India en Pakistan is een dergelijke barrière gebouwd. Geen van bovengenoemde hekwerken was ooit aanleiding voor VN-resoluties of juridische opinies. Hieruit volgt dat het Internationaal Gerechtshof in zijn besluit bevooroordeeld was tegen het VN-lid Israël.

  Veiligheidsraad
  Een ander belangrijk orgaan van de VN is de Veiligheidsraad met vijftien lidstaten als leden. Er zijn vijf permanente leden, deze zijn: VS, China, Rusland, Engeland en Frankrijk. De niet-permanente leden worden bij toerbeurt gekozen. Bij inhoudelijke beslissingen heeft elk permanent lid het vetorecht. Momenteel wordt dit gebruikt door Rusland die de regering in Syrië steunt. China steunt Noord-Korea en de VS komen regelmatig op voor Israël.

  De Veiligheidsraad neemt besluiten die bindend zijn en doet aanbevelingen die niet bindend zijn. Begin juni,1967 vindt de Zesdaagse Oorlog plaats tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Deze landen hebben als doel Israël te vernietigen. Het liep anders.

  Een belangrijke aanbeveling van de Veiligheidsraad na deze oorlog is resolutie 242 van 22 november 1967. Deze resolutie is één van de bekendste geworden, maar meestal wordt ze foutief geciteerd. Ze roept namelijk niét op tot volledige terugtrekking van Israël uit bezet gebied, zodat er ruimte blijft voor grenscorrecties.

  Ook Jeruzalem wordt niet genoemd en van een aparte Palestijnse nationale groep of politieke entiteit is evenmin sprake. De Gazastrook en de Westoever maakten geen deel uit van een soevereine staat. Van 1948 tot 1967 werd de Westoever bezet door Jordanië en de Gazastrook door Egypte.

  Mensenrechtenraad
  De VN-Mensenrechtencommissie werd in 1946 opgericht en tot 1967 hield ze zich bezig met het opstellen van verdragen en niet met het opsporen en vervolgen van overtreders. Vanaf 1967 werden veel voormalige Afrikaanse koloniën met wrede, dictatoriale overheden lid van de VN.

  “Er werd een bord getoond waarop stond: ‘Als Hitler de klus geklaard had was er geen Joodse staat en geen Palestijns lijden geweest’.”

  In 2001 vond in Durban, Zuid-Afrika, de door de VN georganiseerde anti-racismeconferentie plaats. Joodse deelnemers werd het recht ontnomen om de vergaderingen bij te wonen. Het werd een anti-Joods feest met antisemitische boeken en pamfletten. Er werd een bord getoond waarop stond: ‘Als Hitler de klus geklaard had was er geen Joodse staat en geen Palestijns lijden geweest’.

  De Wereldraad van Kerken, ook daar aanwezig, schreef in haar verslag: “Wij vieren dat een dergelijk forum werd gehouden”. De delegatie sprak uit dat het zeer werd geholpen door de gevoelige uitleg en ondersteuning van haar Palestijnse leden. Ook hier geen veroordeling, maar begrip. Wat niet ter sprake kwam bij deze conferentie en zelfs niet op het agenda stond was de mishandeling en onderdrukking van religieuze en etnische minderheden in islamitische landen.

  In 2003 werd zelfs Libië tot voorzitter van de Mensenrechtencommissie gekozen. De commissie raakte steeds meer in diskrediet en werd in 2006 opgeheven. In dat zelfde jaar werd een nieuwe VN-Mensenrechtenraad in het leven geroepen ter vervanging van de politiek gestrande Mensenrechtencommissie.

  Toenmalig VN-baas Kofi Annan stelde voor om nieuwe raadsleden pas met een tweederde meerderheid in de raad te kiezen. Hij vond dat de geloofwaardigheid van de commissie zo sterk was afgenomen dat de reputatie van de gehele VN in het geding was. De meerderheid van ondemocratische en derdewereldlanden wees het voorstel af.

  De nieuwe Mensenrechtenraad van 2006 ging op de zelfde voet verder als de oude Mensenrechtencommissie. De raad wordt gecontroleerd door Midden-Oostenlanden en Afrika, gesteund door China, Rusland of Cuba. Evenals voorheen is de helft van alle veroordelingen tegen Israël. In 2010 werden zowel Libië als Saudi-Arabië in de raad gekozen. De VN-leden waren vol lof voor deze landen en steunden Libië met 155 stemmen van de 192 leden.

  Op vrijdag 28 maart 2014 werden vijf resoluties aangenomen die Israël veroordeelden voor vermeende schendingen van mensenrechten. Europa stemde ook voor, alleen de VS stemden tegen. Op 1 oktober 2015 werd het land Saudi-Arabië voorzitter van de Mensenrechtenraad. Gekozen werd Faisal bin Hassan Trad, Saudisch ambassadeur bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve. Saudi-Arabië heeft geen enkel respect voor religieuze vrijheden en vrouwenrechten. De Mensenrechtenraad dekt sommige ernstige mensenrechtenschendingen zelfs toe. Dit is dezelfde raad die meent dat onze zwarte piet een uiting is van racisme.

  UNESCO
  Een andere VN-organisatie die zich op negatieve wijze bezighoudt met Israël is UNESCO. De organisatie zet zich in voor het beschermen van cultureel erfgoed. Op 21 oktober 2015 besloot UNESCO opeens dat Joods erfgoed Palestijns erfgoed moest zijn. Het betrof de Machpela, waar de Bijbelse aartsvaders en -moeders begraven zijn, evenals het graf van Rachel nabij Bethlehem. De Palestijnse leider Abbas had eerder de Joodse Klaagmuur en de Joodse Tempelberg als Palestijns erfgoed geclaimd, maar dat was zelfs deze raad te gortig. Ook in deze organisatie zitten leden met een dubieus regime, waaronder Soedan.

  Soedan werd op 13 november 2015 gekozen in het uitvoerend comité van UNESCO. In Soedan geldt de sharia als rechtssysteem en zijn er meer dan twee miljoen mensen omgekomen in binnenlandse oorlogen sinds 1989. De huidige president Al Bashir wordt door het Internationaal Gerechtshof vervolgd wegens genocide. Iran komen we eveneens in dit hoogste orgaan van UNESCO tegen. Een land bekend van onderdrukking, wreedheden en executies. Iran preekt de islamitische revolutie en voert deze uit naar de rest van de wereld. Ook UNESCO is steeds meer een orgaan geworden van islamitische fanatici en dictators.

  UNHCR
  Deze vluchtelingenorganisatie van de VN heeft als leden onder andere Cuba, China, Qatar, Venezuela, Rusland en sinds kort ook Burundi. Burundi is een land dat momenteel op punt van exploderen staat. 220.000 voornamelijk Tutsi’s zijn op de vlucht. Tussen 1993 en 2005 zijn meer dan driehonderdduizend doden geteld. Vorige maand werd Burundi door tachtig procent van de VN-leden in de Mensenrechtenraad gekozen. Voormalig VN-chef Kofi Annan zei hier onder andere over: “De bijdragen van de kandidaten zijn niet voor de promotie van mensenrechten, dictators sluiten deals om elkaar te kiezen.”

  Algemene Vergadering
  De Algemene Vergadering van de VN sprak zich op 24 november 2015 in zes resoluties uit tegen Israël en geen enkele resolutie tegen misstanden in de rest van de wereld. Geen kritiek op ISIS, Rusland, Cuba, Saoedi-Arabië, Venezuela of ander land met ernstige schendingen van de mensenrechten.

  Een van de resoluties riep Israël op de Golanhoogte met al haar bewoners terug te geven aan Syrië. Dat is het Syrië van Assad, met een geschat dodental van boven de driehonderdduizend. Het regime dat reeds honderden Palestijnen heeft gedood wil deze Golanbewoners bij zijn uitzichtloze strijd betrekken. De meerderheid in de VN helpt de Palestijnen niet en heeft geen boodschap aan het schenden van mensenrechten. Haar doel is een eenzijdige veroordeling van de Joodse staat Israël.

  Conclusie
  Als er één organisatie is waar alle, tegen Israël gerichte groeperingen, hun legale basis menen te hebben dan is het wel de Verenigde Naties. UN Watch, het orgaan dat VN-besluiten kritisch bekijkt, noemt de Algemene Vergadering van de VN een klucht. De toespraak van voorzitter Hillel Neuer voor de Mensenrechtenraad geeft onomwonden aan naar welk niveau de VN en de VN-organen zijn afgezakt. De video-opname van deze toespraak kunt u hieronder bekijken.

  Noot van de schrijver: Bepaalde passages, door anderen geschreven, zijn reeds eerder in Israël Aktueel verschenen.

  Over de auteur