Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Waar zijn we nu? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Waar zijn we nu?

  Jan van Barneveld - 4 april 2016

  De eindtijd is een afschuwelijke periode enkele jaren vóór de wederkomst van de Here Jezus Messias en Zijn lang verwachte Vrederijk. Die tijd wordt, soms heel gedetailleerd, in het Bijbelboek Openbaring en door verschillende profeten voorzegd.

  Een onderdeel van die eindtijd is de Dag van de Heere. De profeet Amos waarschuwt ons: “Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere” (5:18). De Heere Jezus voorzegt ook een “grote verdrukking, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld” (Matteüs 24:21).

  We worden ook gewaarschuwd doordat er eerst een tijd komt die Here Jezus “het begin van de weeën” (Matteüs 24:8) noemt. Die ‘weeën’ dienen ook als waarschuwingen voor de mensheid. In de eindtijd is Israël en wat er in en rond Israël gebeurt, buitengewoon belangrijk.

  “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28)

  We gaan in dit artikel na: 1) wat die genoemde fasen van de eindtijd inhouden, 2) wat er verder gebeurt, 3) of Israël en ook wij, gelovigen-uit-de-volken kunnen ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en wat wij kunnen doen. Belangrijk dus. De vraag “waar zijn we nu?” zal maar heel gedeeltelijk worden beantwoord.

  De weeën van de Messias
  Niet alleen de Here Jezus, maar ook rabbijnen spreken over rampen zoals oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, oproer, hongersnoden, besmettelijke ziekten, grote aardbevingen en tekenen aan de hemel (Lukas 21:9-11 en Matteüs 24:6-8). De meeste van deze rampen zijn we herhaaldelijk in onze media tegengekomen.

  Gaat u ze maar eens één voor één na. Veel wordt verzwegen door onze media. Weeën komen meestal steeds sneller en worden feller. Totdat de ontsluitingsweeën en de persweeën komen. Allemaal vaak heel pijnlijk. Maar dan, als het goed is, komt de vreugde omdat het kindje, dat al zo lang verwacht was, eindelijk is gekomen.

  We zien ook dat veel van genoemde, meest door de mens veroorzaakte rampen in een steeds sneller tempo over de aarde komen. In die tijd zullen er ook valse profeten en valse christussen optreden. En de vervolging van Christenen zal toenemen. Daarna begint, volgens mij, in Openbaring 6 de laatste fase van de waarschuwingen van de Heere aan de mensheid. Want de die “weeën” zijn waarschuwingen.

  De Heere zou veel liever zien dat de mensen zich bekeerden. Want we lezen in Openbaring 9:20,21 en 16:9-11 dat de mensen ondanks deze ernstige waarschuwingen zich niet bekeerden, maar God de schuld gaven en Hem lasterden. Dit laatste zal gebeuren tijdens de laatste drie weeën. Onder de tweede serie rampen vliegt een engel hoog aan de hemel en roept: “Wee, wee,wee hun die op de aarde wonen” (Openbaring 8:13). Drie weeën dus.

  Het eerste ‘wee’ wordt veroorzaakt door schorpioenen die de mensen afschuwelijke pijnen veroorzaken. Zie Openbaring 9:1-12. “Het ene wee is voorbijgegaan en nog twee weeën komen hierna” (9:12). Dan leest u in Openbaring 11:14 dat het tweede wee is voorbijgegaan. Tijdens die tweede wee komt 1/3 van de mensheid om (9:18). Het derde wee betreft de laatste serie waarschuwende oordelen: De zogenaamde schaalgerichten die op de plagen van Egypte lijken.

  Dan komt er nog veel profetische uitleg van een engel aan Johannes. Ten slotte zien we in Openbaring 19 de komst van de triomferende Christus. Vervolgens het Duizendjarige rijk (Openbaring 20:1-3). Dit was een zeer beknopt overzicht van de eindtijd. Dat gaat gebeuren.

  Waar zijn we nu?
  Voor zover ik de tekenen van onze tijd goed begrijp, leven we nu ergens in de periode van “het begin van de weeën”. We moeten wel oppassen, want toen de discipelen van de Heer vroegen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6) zei de Heer geen ‘ja’ en ook geen ‘nee’. Hij zei ook niet dat er geen Koninkrijk voor Israël zou komen. “En Hij zei tegen hen: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft’” (Handelingen 1:7).

  Aan de andere kant zien we de door Hem gegeven indicaties en tekenen duidelijk op ons afkomen. Denk aan het herstel van land en volk van Israël dat nog steeds in volle gang is. Denk ook aan de genoemde ‘weeën van de Messias’ en aan andere tekenen die de toestand in de wereld betreffen. In dit verband zegt de Here Jezus in Zijn rede over de “tekenen van het einde van de wereld” (en daar hebben we het over!): “Waak dan te allen tijde, en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).

  Let op het enkelvoud: Waak en bid! De Here Jezus heeft het dus tegen u en mij. Er is dus een weg om te ontvluchten. Ook zegt Hij: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28). Er is dus verlossing en ontvluchten mogelijk. Gebed is één van de sleutels.

  De wereld
  In Openbaring en bij profeten lezen we veel van al die verschrikkelijke dingen die over de wereld zullen komen. Is er uitkomst? Denk aan Ninevé. Heel kort en bondig bracht Jona de onverbiddelijke, harde boodschap: “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” (Jona 3:4). Waarom die veertig dagen? De Heere was al zeer vertoornd over al het kwaad van Ninevé. Hij had de goddeloze stad meteen kunnen vernietigen! Het antwoord betekent een boodschap van een barmhartige en genadige God.

  Bid voor onze regering, dat die achter Israël staat en Gods volk bemoedigt in de eenzame strijd die zij moeten voerenMeer gebedspunten De deur van genade staat altijd nog op een kier bij Hem. Ninevé bekeerde zich en werd gered. Denk ook aan de stad Gibeon. Deze heidenen uit Kanaän waarover het oordeel van God hing, geloofden het woord van God en met een list onderwierpen zij zich aan Israël en Gibeon met een paar omliggende dorpen, werden gered. In de schaduw van Gods volk Israël is er hoop voor volken van de wereld. En wij bidden: “Heere, geef ons een regering die achter Israël staat en Gods volk bemoedigt in de eenzame strijd die zij moeten voeren”.

  Want de profeten zijn ook duidelijk wat betreft Gods oordeel over de volken. “Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb maar aan u (Israël) zal Ik geen vernietigend einde maken. IK zal u straffen met mate” (Jeremia 30:11). Het oordeel over alle heidenvolken, met name over het verdelen van het land (dat betekent een Palestijnse staat, die door al bijna 140 landen erkend is) zal in het dal van Josafat plaatsvinden (lees Joël 3:1-3). Ook over Israël zal een staartje van die oordelen gaan! Maar “geen vernietigend einde”!

  Israël
  Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de verschrikkingen van de Holocaust aan het licht. “Nooit weer!” riepen geestelijke en politieke leiders. Nu is het antisemitisme met als voedingsbodem antizionisme erger dan eind dertiger jaren, vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

  “Zie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” zei de heiden-profeet Bileam over Israël (Numeri 23:9 NBG). Zal Israël staande blijven in deze tijd die uit elkaar barst van het antizionisme, dus Israëlhaat, met het daaruit voortvloeiende antisemitisme. Luister naar de Bijbel: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid over u gezien worden” (Jesaja 60:1,2).

  Israël in het licht van de Heere, zoals tijdens de uittocht uit Egypte. Duisternis en donkere wolken, zoals de profeten voorzegd hebben wat gebeuren gaat tijdens de oordelen van de ‘Dag van de Heere’. Zal Israël beschermd worden, zoals het volk in het land Gosen door de Heere werd afgeschermd voor de meeste plagen die in de tijd van Mozes over Egypte kwamen?

  Nog een van de vele teksten die over deze zaak gaan: “In een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u” (Jesaja 54:8). Aan de ene kant ‘verlaten door God’ en ‘een uitstorting van toorn’; zou dat ook de Holocaust kunnen betekenen? Maar dan “eeuwige goedertierenheid!”. Dus toch ‘Nooit weer’? Maar toch zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden in de tijd van de antichrist. Bezetting van Jeruzalem? We weten dat de tijden en ook onze tijd in Gods hand zijn.

  Waar zijn we nu?
  De tijden zijn in Gods hand. We weten dat de Heere Zijn hand beweegt op de gebeden van Zijn kinderen en van zijn volk. In Zacharia 14:1-4 zien we hoe in het ‘einde van de tijden’, vlak vóór de wederkomst, Jeruzalem overvallen wordt, maar net op het nippertje gered wordt door de verschijning van de Verlosser op de Olijfberg.

  Hoe het afloopt weten we: Het zal goed aflopen. Maar de weg naar die goede afloop wordt geplaveid door de gebeden van Gods kinderen. Daarom zegt de profeet: ”Bereid de weg van de Heere, maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God”. En wij bidden: “Uw Koninkrijk kome”.

  Over de auteur