Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Welke kijkrichting heeft uw kerk? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Welke kijkrichting heeft uw kerk?

  10 september 2018
  Dit artikel is geschreven door Tommy Waller, staflid van Breaking Israel News en oprichter-directeur van HaYovel. HaYovel is een christelijke organisatie die christenvrijwilligers naar Israël brengt om landbouwers in Israël te steunen, vooral in Samaria. In dit voor christenen bestemde artikel waarschuwt Waller voor anti-Israëlsentiment en antizionisme in de theologie.

  Israël en profetie vandaag

  Het is duidelijk dat we het als christenen moeten hebben over Israël en profetie.
  Ik hoop dat jullie goede ‘Bereërs’ zijn en overwegen wat ik hier naar voren breng. Onlangs had ik het voorrecht onderdeel te zijn van een kleine groep christenleiders die een ’verklaring van berouw en bekering’ overhandigde aan de voorzitter van de Knesset, Yuli Edelstein. Samen met de verklaring werden 25 pagina’s aangeboden waarop de chronologische volgorde van historische gewelddadigheden die christenen begingen tegen Joden beschreven stond.

  Veel christenen zeggen een dieper verstaan van de Bijbel te hebben gekregen nadat ze het land Israël bezocht hebben. De meesten zouden zeggen: “De Heilige Schrift kwam tot leven.” Maar zelfs nadat christenen de nauwkeurigheid van de heilige oude teksten hebben ervaren, is het nog steeds moeilijk voor ons te accepteren dat Bijbelse profetie juist nu actueel is, vervuld zou kunnen worden.

  “We wijzen het idee af dat onze Messias richting Jeruzalem gaat. We zijn er tevreden mee dat we God aanbidden op de berg die we zelf hebben uitgekozen, niet die van Hem.”

  Het lijkt dat een gelijksoortig probleem zich 2000 jaar geleden ook al kan hebben voorgedaan toen de Here Jezus het land Israël doorwandelde. Uit het Nieuwe Testament komt duidelijk naar voren dat velen geloofden dat de tijd nabij was dat het Koninkrijk van (God aan) Israël opgericht zou worden, en dat Jezus Degene zou zijn die op de beloofde eeuwige troon van David zou zitten. Maar onder de Romeinse overheersing was zelfs toen het idee moeilijk te bevatten. De vragen “Zou het kunnen zijn?” en “Is nu de tijd aangebroken?” of zelfs “We dachten dat Hij het was…” komen alle in de Evangeliën voor. (Mattheus 12:23; Lukas 1: 32, 33; 7:20; 22:67; 24:21; Johannes 4:29; 7:26 en 31; 40 tot 43; Handelingen 1:6.)

  Zoals ik al eerder gezegd heb, was ik heel verheugd en opgewonden om de realiteit van profetie ‘te zien en aan te raken’ toen ik naar Israël kwam. Waarom zou een christen niet verheugd en opgewonden mogen zijn? Hoe zou een volgeling van de Here Jezus niet gemotiveerd kunnen worden om vandaag dezelfde vragen te stellen terwijl er zoveel profetieën in Israël plaatsvinden, ‘geschieden’?

  De meeste christenen ervaren tenminste een keer per week God in een gebouw, niet te ver bij huis vandaan. De gedachte dat God Zijn Naam zou vestigen in een speciale plaats en ons niet de optie zou geven ons eigen ‘huis van God’ te scheppen, is ons vreemd. Ik hoorde pas een vooraanstaande Israël ondersteunende dominee tegen zijn gemeente zeggen hun ‘tienden en collecten’ naar het ‘huis van de HEERE’ te brengen. Waar staat precies het ‘huis van de HEERE’ of het ‘huis van gebed’ volgens de Schrift? (Jesaja 56:7; Markus 11:17; 1 Kronieken 6:32; Psalm 122:1, 2.)

  U voelt zich misschien wat ongemakkelijk bij deze vragen, en denkt: “Waarom gooi je alles overhoop? Mijn kerk heeft vele goede dingen gedaan voor onze gemeenschap en doet dat nog steeds. Ik ervaar de Heilige Geest in onze eredienst.” Begrijp me alstublieft goed: ik plaats geen vraagteken achter de noodzaak van uw kerk en het goede werk dat u doet of uw geestelijke ervaring daar. Maar als God een onvoorstelbaar verbazingwekkend reddingsplan voor de wereld aan het uitvoeren is – opnieuw via Israël – denkt u dan niet dat het goed voor uw kerk is om bij dat plan betrokken te raken? (Romeinen 11:33-36)

  Richtinggevend uitgedaagd

  Elke christen gelooft dat Jezus de Messias is. De Here Jezus ging elke Sjabbat naar de synagoge. Het schijnt ook zo te zijn dat de Joodse volgelingen van Jezus, zelfs na Zijn hemelvaart, eveneens naar synagogen gingen. (Mattheus 12:9; Markus 1:21; 6:2; Handelingen 13:14, 42; 15:21; 18:4.)

  Wat is het doel van de synagoge? In het Jodendom verwijst men naar de synagoge als een ‘kleine tempel’. De heilige Tempel in Jeruzalem is de ‘Grote Tempel’- de plaats die God verkoos om daar Zijn Naam te vestigen. (Deuteronomium 12:5, 11; 16:2, 6, 11; 1 Koningen 5:5, 8:29; 2 Kronieken 6:20, 29, 30, 41-43; Ezechiël 43:7.) Een synagoge is altijd zo gebouwd met de in- en uitgang richting de Tempelberg in Jeruzalem. Dus het belangrijkste doel van de synagoge is dat degenen die bijeenkomen, zullen bidden en aanbidden richting Jeruzalem. Salomo erkent in 2 Kronieken 6:20 dat God de gebeden van Gods volk zal horen wanneer ze richting de Tempel in Jeruzalem bidden. Daniël bad richting Jeruzalem vanuit zijn ballingschap in Babel, zelfs nadat de Tempel vernield was.

  Waarom overwegen de meeste kerken het dan niet dat het gericht zijn op Jeruzalem belangrijk is? Laten we kijken naar Johannes 4:4-42 waar de Here Jezus de vrouw bij de bron ontmoet. Het heeft me altijd geraakt om op een plek te zijn waar zoveel van de Heilige Schrift zich afspeelde. Niemand van HaYovel heeft het gevoel dat wij zelf de berg Gerizim
  (= berg van zegening) hebben gekozen als ons werkveld, maar het is ons allen in vele opzichten duidelijk geworden dat we hier niet bij toeval zijn.

  Ik weet niet precies wanneer deze betekenis tot me doordrong, maar de woorden van de Samaritaanse vrouw uit vers 20 spraken direct tot mijn eigen denken dat diepgeworteld was in vervangingsleer: “Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en jullie Joden zeggen dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.” Vers 21 lijkt deze kwestie op te lossen wanneer Jezus antwoordt dat “de tijd komt dat jullie niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.” Maar dan pakt Hij in vers 22 vriendelijk maar beslist haar ‘godsdienstig traditionalisme’ aan: “Jullie aanbidden wat jullie niet weten; wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden.”

  Korte tijd later zien we ongelukkigerwijs wat een wurggreep een valse godsdienst op een religieuze gemeenschap kan hebben. In Lukas 9:51-53 lezen we dat toen de tijd van de opneming van de Here Jezus aanbrak, “dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te gaan.” Vers 53 is misschien wel de meest verdrietige tekst in het hele Nieuwe Testament. “De Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem waarheen Zijn aangezicht gericht was.”

  Ik zou graag menen te mogen beweren dat de meesten van ons nog steeds onwetend eenzelfde ‘vervangingsgedachte’ met zich meedragen zoals destijds de Samaritanen. We kijken niet alleen níet richting Jeruzalem, maar we wijzen het idee af dat onze Messias richting Jeruzalem gaat. We zijn er tevreden mee dat we God aanbidden op de berg die we zelf hebben uitgekozen, niet die van Hem.

  Vervangingstheologie

  Wat is het bewijs dat wij of onze kerk een of ander vorm van vervangingstheologie praktiseren? Laten we kijken naar een paar Bijbelse voorbeelden.

  Gedurende de jaren dat ik naar de kerk ging, gebeurde het vaak dat iemand Romeinen 10:13 aanhaalde, “Ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden.” Als je een Bijbel met tekstverwijzingen hebt, dan kun je zien dat Paulus Joël 2:32 citeert. Het hele vers laat de context zien: “Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal.” 100% van alle Bijbelgeleerden gelooft dat Paulus in Romeinen 10 dit vers uit Joël citeert, dan moeten we ook geloven dat bevrijding of redding ‘uit Jeruzalem’ zou komen. Laten we voor deze discussie aannemen, zoals Joël doet, dat ‘Jeruzalem’ de feitelijke fysieke stad Jeruzalem betekent.

  Misschien dat jullie ook wel iemand hebben horen zeggen: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten,” uit Zacharia 4:6.
  In de context blijkt dat Zacharia een profeet was die de bouw van de Tempel inspireerde, zoals vermeld in Ezra en Nehemia. Als je de volgende vier verzen uit Zacharia 4 leest, kun je constateren dat hij Zerubbabel bekrachtigde de heilige Tempel te bouwen. Vers 9: “de handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien.”
  Het is belangrijk op te merken dat het mogelijk is Zacharia 4:6 e.v. te gebruiken voor een tweede toepassing, maar ik geloof, en ik denk dat jullie het daarmee eens zijn, dat de eerste toepassing het belangrijkste is. Als iemand de tweede en/of mogelijk een derde toepassing permanent naar de eerste positie verschuift, dan is dit geen ‘gezonde leer’. (2 Timotheüs 3:14-17)

  Een laatste voorbeeld waarin een Bijbeltekst min of meer van de oorspronkelijke context is losgemaakt: Als uw kerk, of u zelf, gebeden heeft dat God u of iemand anders ‘sieraad voor as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest ’ wil geven, dan heeft u een vers gebeden uit Jesaja. Jesaja 61:3 kwam van de Geest van de Heere en bedoelde speciaal Sion (Jeruzalem) te vertroosten. Nogmaals, is het juist om een afgeleide toepassing te maken? Waarschijnlijk wel, maar waarom de eerste toepassing weggooien alsof die nooit bestond?
  Luister alstublieft goed: ik zeg niet dat we geen kerken nodig hebben. We hebben heel erg behoefte aan kerken over de hele wereld die gefocust zijn op Gods profetische plan. (Lukas 16:31; Lukas 13:22-30) (…)

  Zij die 2000 jaar geleden volgelingen van Jezus waren, aan Zijn voeten zaten en aan het geloof vasthielden, hielden zich dag en nacht op in de Tempel en baden daar voor de ‘Verlossing’, Handelingen 2-4. Dezelfde ‘verlossing in Jeruzalem’ waar Anna voor bad, toen zij getuige was van de baby Jezus in de Tempel. (Lukas 2:36-38)

  Wijs de Messias niet af Die de Leeuw uit de stam van Juda is. Omarm Hem en de plaats waarnaar Zijn aangezicht is toegekeerd om daar terug te komen. Hij zal de Goddelijke Aanwezigheid (Sjechina) van de HEERE naar Zijn heilige berg brengen en over de hele aarde regeren. (Lukas 1:32, 33; Zacharia 8:3; 14:4; Ezechiël 37:24-28)

  Zacharia 8:3 luidt: “Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.”
  Er is nog steeds tijd voor de Samaritanen – ik bedoel christenen – om God in Jeruzalem te aanbidden. Er is nog steeds tijd om het voorbeeld en het onderwijs van onze Rabbi, onze Koning, onze Messias te volgen en richting Jeruzalem te kijken.

  Over de auteur